Par Mums

 

Par mums

Mūsu iestādē ir 10 grupiņas, kuras apmeklē 212 bērni.

Īstenojam LR IZM licencētu:

* Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) bērniem no 2 – 3 gadiem (viena grupa) un no 3 – 7 gadiem (četras grupas);

* Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011121) bērniem no 2 – 3 gadiem (viena grupa) un no 3 – 7 gadiem (četras grupas).

PII „Dzērvenīte” galvenie uzdevumi:

 • veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi;
 • sekmēt bērna:
  • fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;
  • pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību;
  • saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;
  • pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
  • droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību;
 • veidot aktīvu un kvalitatīvu sadarbību ar bērnu vecākiem, sekmējot katra bērna individuālu izaugsmes attīstību.

2011./2012.m.g. mainīta iestādes pedagoģiskā procesa darba forma (reorganizējot līdz šim pastāvošo principu - pirmsskolas mācību satura apguve divos posmos) un bērniem tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības mācību satura apguve trīs posmos, mainot grupas un skolotājus, veicinot augstas kvalitātes pirmsskolas izglītības iespējas, ievērojot bērna vecumposma personības attīstības īpatnības un vajadzības, pilnveidojot un nodrošinot katram bērna vecumam nepieciešamo, atbilstošo mācību materiālo bāzi un vidi:

 • I posms grupa un skolotāji, kuri strādā ar bērniem no  2-3 gadiem;
 • II posms grupa un skolotāji, kuri strādā ar bērniem no 3-5 gadiem;
 • III posms - grupa un skolotāji, kuri strādā ar bērniem no 5-7 gadiem.

 Iestādē darba organizācija balstās uz:

*atbilstoši bērnu vecumam racionāli izstrādātu un organizētu dienas kārtību, plānojot  pirmsskolas izglītības mācību satura programmā izvirzīto uzdevumu īstenošanu, sekmējot bērna nepieciešamo prasmju, iemaņu un attieksmju apguvi atbilstoši bērna vecumposmam, sekmīgi virzoties nākamajā attīstības pakāpē;

* pirmsskolas izglītības programmā noteikto izglītības saturu, to apgūstot sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā - rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā visas dienas garumā, nodrošinot vienmērīgu slodzi, sekmējot bērna attīstību kopumā.  

   Bērni no trīs gadu vecuma divas reizes nedēļā apgūst deju pamatus. Bērni ar valodas attīstības traucējumiem apmeklē nodarbības pie skolotāja logopēda. Iestādē darbojas psihologs, kurš sniedz konsultācijas kā skolotājiem, tā arī vecākiem. Interešu izglītībā tiek organizētas angļu valodas, robotikas un tehnoloģijas pulciņu nodarbības.

   Reizi mēnesī bērniem tiek piedāvāti dažādi pāsākumi - sporta izpriecas un svētki, mūzikas pēcpusdienas, koncerti, leļļu teātra uzvedumi. Regulāri notiek atklātie pasākumi vecākiem. Sadarbībā skolotājs-vecāki mēs spējam sekmēt bērna personības vispusīgu un harmonisku attīstību.   

  Dienas kārtība veido struktūru, kurā

 • ietilpst aktivitātes, darbs un rotaļas;    
 •  tiek ņemtas vērā attiecīgā vecuma bērnu attīstības vajadzības;
 •  paredzētas ikdienas darbības, ar ko bērni iepazīstas un, kas kļūst viņiem par ieradumu;
 • pietiekami daudz laika ir paredzēts bērna izvēlētām aktivitātēm, dažādu materiālu izpētei grupā, kā arī nodarbēm svaigā gaisā;
 •  ieplāno laiku pārejai no vienas aktivitātes uz citu (iespēja skolotājām novērot bērnus, runāt un strādāt ar viņiem individuāli un grupās);
 • visi dienas grafiki atspoguļo līdzsvaru starp aktīvo un mierīgo laiku, ir pietiekami elastīgi un mainīgi, jo tajos var iekļaut īpašus pasākumus, ņemot vērā grupas bērnu noskaņojumu un pat laika apstākļus.     

 Ikdienā izglītības satura centrā ir pats bērns un viņa pasaule gadskārtu ritmā, tāpēc mūsu audzēkņi mērķtiecīgi tiek nodrošināti ar:

 • rūpīgi izveidotu estētisku un drošu, nepārtraukti uzlabotu un modernizētu, intelektuāli rosinošu, emocionāli atbalstošu un attīstību veicinošu vidi, lai apmierinātu katra bērna vajadzības un respektētu daudzveidīgās kultūras tradīcijas;
 • vidi, kur bērnam ir ļauts pārveidot, pilnveidot un radīt ritmisku dienas, nedēļas un gada kārtību;
 • individuālu pieeju katram bērnam;
 • augstas kvalitātes pirmsskolas izglītības iespēju – katram bērnam atbilstoši prasībām un individuālajam spējām sagatavoties pamatizglītības un valsts valodas apguvei;
 • kvalitatīvu ēdināšanu trīs reizes dienā, atbilstoši veselīga uztura principiem, veicot produktu iepirkšanu, ēdiena gatavošanu. Izglītojamiem ar ārsta apstiprinātu diagnozi, kuras dēļ ir nepieciešama uztura korekcija, tiek nodrošināta atbilstoša ēdināšana.

 2017.gadā iestādei apritēja darbības 40. gadskārta.
PII ,,Dzērvenīte’’ aktīvi piedalās Olaines  pilsētas, Vēstures un mākslas  muzeja rīkotajos pasākumos, veicinot bērniem pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, veidojot piederības izjūtu savam bērnudārzam un dzīvesvietai.

Vēsture

No Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Dzērvenīte” vēstures lapām...

Atšķirībā no cāļiem, kurus skaita rudenī, Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Dzērvenīte” padarītā darba izvērtēšanas laiks iekritis visskaistākajā gadalaikā, ābeļu un ceriņu ziedēšanas laikā- maijā.

„Kā purva cinī dzērveņstīgas vijās,
Un pilnas zaļas dzīvības un sārto ogu spīts,
Tā „Dzērvenīte” darba gadu gaitās
Nes katra devumu sev pūrā līdz.”

Mūsu bērnudārzu dibināja 1977.gada 17. maijā.To savu darbinieku bērniem uzcēla rūpnīca „Biolar”. Toreiz iestādei nebija vārdiņa un to sauca vienkārši, bet tai pašā laikā nozīmīgi - „Olaines rūpnīcas,, Biolar „bērnudārzs”, kur tikko izveidojies jauns kolektīvs ar ļoti kuplu jaunu pedagoģiskās skolas absolventu pulku. Pirmās vadītājas Valentīnas Matkovas vadībā jaunā, gaišā ēkā viena gada laikā atvēra grupiņu pēc grupiņas, līdz to skaits sasniedza 12, bet bērnu skaits 310.

Ar šādu grupiņu un bērnu skaitu iestāde strādāja vēl divpadsmit gadus Gaļinas Grigorjevas, Irinas Kubasovas un Ainas Novikovas vadībā.

80.un 90.gadi bija laiks vēsturē, par kuru bērnudārza kolektīva darba veterāni labprāt dalās atmiņās un pieredzē ar šodienas jaunāko paaudzi. Arī toreiz bija daudz gaišu, labu darba un atpūtas tradīciju.

No 1989.gada augusta līdz šim brīdim bērnudārzu vada Silvija Tiščenko.

1991.gada decembrī bērnudārzs pārgāja Olaines pilsētas pašvaldības jurisdikcijā, un 1992. gada janvārī iestādei piešķīra nosaukumu „Dzērvenīte”.

Šodien savā darbībā iestāde tiek vadīta atbilstoši savam tiesiskajam pamatam, ko nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, iestādes licenzētās izglītības programmas, dibinātāja - Olaines novada domes - normatīvie akti, un darba organizācija balstās uz bērnu vecumam atbilstošu racionāli un organizētu dienas kārtību.

Tagad bērnudārza ēka ir nedaudz pārprojektēta, jo divu grupiņu vietā ir sporta zāle un ēdamzāle.

Iestādē ir 10 bērnu grupiņas, mūzikas nodarbību un svinību zāle.

Šodien iestādē strādā 60 darbinieki, tie ir cilvēki, kuriem patīk bērni un darbs ar viņiem. Ja cilvēkam ir gaiša dvēsele, to nevar noslēpt - tā atspoguļojas sejā, vārdos, rīcībā. Droši var apgalvot, ka iestādē nav neviena darbinieka, kuram būtu vienaldzīgs mums uzticēto bērnu liktenis. Katru gadu 1. septembrī ar īpašu lepnumu sekojam mūsu bijušo mazuļu pirmajai skolas dienai un tikpat dziļu saviļņojumu izjūtam, kad pēc gadiem, ielūkojoties pusaudža mirdzošajās acīs, atpazīstam mūsu bērnudārza absolventu.

Lepojamies ar pieredzes bagātu, kvalificētu, inovatīvu un ar augstu profesionālo pašapziņu apveltītu pedagoģisko darbinieku komandu, gados izkoptām tradīcijām un regulāriem pasākumiem, ar mīļu un atbildīgu atbalsta personāla darbu, ar savdabīgu telpu noformējumu, plašu un zaļumiem bagātu pastaigu teritoriju, ar augstā līmenī sagatavotiem bērniem un atsaucīgiem bērnu vecākiem.

Izglītības iestādē sistemātiski un plānveidīgi notiek daudzi pasākumi, pieredzes apmaiņa un atvērto durvju dienas.

Mums laimējies, jo Olaine ir īpaša pilsēta, kurā pašvaldība rūpējas, apzinās un novērtē izglītības iestāžu nozīmi, paredzot arvien lielākus līdzekļus to uzturēšanai, finansēšanai un attīstībai.

„Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams, kā sapnis par to!” teicis Viktors Igo.

Iestādes turpmākai darbībai vajadzību ir joprojām daudz, tās atspoguļojas iestādes darbības pamatjomu novērtējumā, uzlabojamās jomās, attīstības plānā.

Šodien ikvienam iestādes darbiniekam, vecākiem, sabiedrībai ir iespēja piedalīties pilnveidošanas procesā, lai tur, tālajā nākotnē, atskatoties atpakaļ, redzētu katra ieguldījumu lielā darba turpinājumā...
Darbinieki

Mūsu mācīšanas metodei jābūt dzīvai, tas ir, mums jārūpējas ne tikai par to, lai bērns apgūtu priekšstatus, iespaidus un iemaņas, bet arī par to, lai atbilstoši savām darbībām, atbilstoši to attīstībai viņš paņemtu sev līdzi šo dzīvo visam mūžam.
(R.Šteiners.)

Laba komanda gūst uzvaru tad, ja katrs tās loceklis strādā ar pilnu atdevi, izrādot iniciatīvu un izpildot norādījumus. Mūsu PII „Dzērvenīte” darbinieki ir personības, kuras ap sevi rada iedvesmas un personiskā piemēra „spēka lauku”. Viņu intelektuālā degsme, enerģija, radošums un aizrautība visus pastāvīgi iedvesmo, atjaunina turpmākiem plāniem un darbiem.

Darbojoties saliedētā komandā, izprotot gan ilgtermiņa, gan īstermiņa plānošanu, iestādē tiek nodrošināts raits un kvalitatīvs darbs. Katram iestādes darbiniekam piemīt liela atbildības sajūta un pienākumu apziņa. Tie ir cilvēki, kas izstaro dvēseles siltumu un labestības gaismu, kuru viņi dāvā apkārtējiem cilvēkiem, un ir cēlsirdīgi draudzībā.

Kolektīvs lepojas ar gadu gaitā izkoptām tradīcijām, savdabīgo telpu noformējumu, zaļumiem bagātu plašo pastaigu teritoriju.

Kolēģiem vienmēr ir laiks ideju ģenerēšanai, konstruktīvas atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai un draudzīgiem jokiem. Darbinieki piedalās interesantos pasākumos un ekskursijās. Tās ir reizes, kad kolēģi sanāk kopā, lai izklaidētos, dalītos pieredzē, parunātos ar citiem un izjustu piederību iestādei, kolektīvam.

back home

Created by Media-Squat

Credits:
Wads Mironovs, Zinovy Lipinsky, Sina Bentacore, Kat Zopanka, Artur Dambergs, Eugene Aons, Ricardo Manuel Cahnalho (brazil), Egor Matrosov.

Special thanks:
Artur, Kerija, Nastya, Vika, Ganja.